Navigace

Obsah

Obec Veltruby

Obecní úřad Veltruby

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Veltruby

Obecní  úřad Veltruby v souladu s ustanovením § 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva  obce Veltruby, svolané místostarostou obce Veltruby Ing. Jiřím Hůlou  v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

 

Místo  konání: Kulturní  dům   Veltruby

Den konání:     středa  5.9.  2018

Doba konání:   17:30 hod.

Návrh programu:

1

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2

Kontrola minulého zápisu

3

Opakovaná volba starosty obce

4

Projednání, přehodnocení vypořádání námitek zpracovatele ÚP obce a schválení zadání změn ÚP

5

Znalecký posudek na kabiny a Obecní klubovnu na hřišti TJ Meteor v HradišťkuI

6

Revokace schválené dotace pro TJ Meteor HradišťkoI a její nahrazení Smlouvou viz bod 7 programu

7

Schválení smlouvy o narovnání vlastnických vztahů, nájemném a užívání s TJ Meteor HradišťkoI

8

Spolufinancování kanalizace v ulici mezi Písečnou a Klavarskou v HradišťkuI

9

Veřejná diskuse ke Klavarské spojce v Kolíně 2.10.2018 18:00 hod Cerop Kolín

10

Chodník v Hradišťku v ulici Veltrubská

11

Prodej parcely v HradišťkuI č.p. 57/14dle KN v KÚ HradišťkoI

12

Věcné břemeno pro ČEZ Distribuce

13

Schválení plánu financování obnovy kanalizace

14

Schválení výzvy Městu Kolín na společné stočné

15

Schválení záměru prodeje pozemku 169/47 dle KN ve Veltrubech

16

Koupě pozemku č. 169/52 v Třešňovce na komunikaci k RD

17

Schválení příspěvku obce na útulek pro kočky

18

Schválení výsledků výběrového řízení na monitoring kanalizace pověření místostarosty k podpisu smlouvy

19

Informace o zrušení železničního přejezdu pro osobní a nákladní dopravu a vybudování nadchodu pro chodce

20

Schválení Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem na Veltrubskou desítku

21

Žádost o vyvěšení záměru na prodej parcely dle návrhu GP 427-468/2018 Ing. Ondřeje Novotného

22

Informace o jednání s ředitelem a majitelem firmy Písek -Beton a.s.ohledně písníku H2

23

Informace o jednání s Lesy ČR s.p. a Povodí Labe s.p. a MěÚ ŽP 7.8.2018 o převodu vody z Labe do soustavy rybníků v obci

24

Informace o smlouvách na umístění WiFi zařízeních na objektech obce

25

Žádost nájemce Obecní hospody p.Mátla na změnu smlouvy

26

Stanovení ceny za reklamní plochy na obecních pozemcích

27

Schválení záměru na pronájem pozemků podél Hlubokého potoka

28

Zprovoznění historického napájení rybníků ve Veltrubech a HradišťkuI z Labe

29

Informace o činnosti hasičského sboru Veltruby

30

Schválení záměru převodu resp. koupi pozemků potřebných pro zásobování obce vodou

31

Schválení rozpočtového opatření č.5

32

Projednání výsledků veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ

33

Smlouvy na spolufinancování zóny vedle ulice Dlouhé ve Veltrubech

 

Ve Veltrubech dne  30.5.2018                            Ing. Jiří   Hůla   v.r.

                                                                              místostarosta obce Veltruby

 

Vyvěšeno na úřední desku Obecního úřadu obce  Veltruby:  28.8.2018

Jméno a podpis:  Anna Veisová, v.r.

Sejmuto z úřední desky Obecního  úřadu obce Veltruby  :     6.9.2018

Jméno a podpis:  Anna Veisová, v.r.